33 V. Murad (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876)

V. Murad (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876)

33. V. Murad (30 Mayıs 1876 – 31 Ağustos 1876) Padişah V. Murad (Osmanlı Türkçesi: مراد خامس) (d. 21 Eylül 1840, İstanbul – ö. 29 Ağustos 1904, İstanbul), 33. Osmanlı padişahı ve 112. İslam halifesidir. Babası Padişah Abdülmecit, annesi Megrel asıllı Şevkefza Kadınefendi’dir. Önceki Osmanlı padişahı Abdülaziz’in yeğeni ve sonraki Osmanlı padişahı II. Abdülhamid’in ağabeyidir. Padişah Abdülaziz’in bir saray darbesi sonucu tahttan indirilişinden sonra onun yerine tahta geçmiş, 93 gün boyunca tahtta kaldıktan sonra akli dengesinin bozulduğu gerekçe gösterilerek 31 Ağustos 1876’da padişahlık makamından indirilmiştir. Osmanlı tarihi boyunca en az…

Read More

Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler

Dünya Haritası, Osmanlı Devleti

Eski Osmanlı topraklarında şu an bulunan devletler listesi Osmanlı hakimiyeti ve himayesi altında kalmış ülkeler (kısaca Osmanlı coğrafyası) ve Osmanlı’ya bağlı kalma süreleri aşağıda belirtilmiştir. Doğrudan Osmanlı Devleti’ne bağlı toprakların listesi 1683 yılında Osmanlı İmparatorluğu Avrupa Devlet Dönemi Toplam Süre O dönemki adı Türkiye (ardılı olan devlet). 1299/1516-1922 406/623 yıl Anadolu Eyaleti, Karaman Eyaleti, Sivas Vilayeti vs. Bulgaristan 1363-1878/1908/1913 515/545 yıl/ Sofya Vilayeti, Tuna Vilayeti, Doğu Rumeli Vilayeti Makedonya 1371-1913 542 yıl Manastır Vilayeti Yunanistan 1393/1456/1460/1830/1913 370/437/520 yıl Mora-Teselya Sırbistan 1459-1878/1913 419 yıl Belgrad Paşalığı, Niş Eyaleti Karadağ 1479-1878 399…

Read More

Osmanlı İmparatorluğu’nda spor

Osmanlı'da Spor Tekkeleri

Osmanlı İmparatorluğu’nda spor Osmanlı İmparatorluğu’nda spor belli başlı bir yere sahipti ve hâliyle spor yapan kişi ilgi ve alâka görmekteydi. Osmanlı halkının uğraştığı başlıca sporlar arasında güreş, avcılık, kemankeşlik (ok atıcılığı), binicilik (Cündicilik), cirit bulunmaktaydı. Güreş Bu spor Osmanlılara Selçuklu döneminden gelmektedir. Güreşe “küşti”, Güreşçiye ise “pehlivan” denilerek böylece saray kuruluşuna alınmıştır. Başlıca kuralları arasında kispet giymek, dua okumak ve Muhammed ile Ali’nin adını anmak geliyordu. Güreşe olan merak çeşitli Osmanlı şairleri tarafından da şiirlerle gösterilmiştir. Avcılık Osmanlı hükumdarlarının çok beğendiği ve önemli sayıp devlet içerisine aldıkları sporların en başında…

Read More

Osmanlı İmparatorluğu’nda bilim ve teknoloji

Osmanlı'da Hocaların Hocası: Kadızade Rumi

Osmanlı İmparatorluğu’nda bilim ve teknoloji Osmanlı İmparatorluğu’nda bilim ve teknoloji, imparatorluk döneminde bilim ve teknoloji alanında elde edilen başarılar ve gelişmeleri inceler. Osmanlı İmparatorluğu tarihinin bilimsel, kültürel ve entelektüel açıdan incelenmesi yeni bir alandır. İslam’ın Altın Çağı’nın 14. yüzyılda sona erdiği kabul edilir. Fakat imparatorluğun batısında, İran ve doğuda Hindistan’da artan bilimsel çalışmalarla bu çağ 15. ve 16. yüzyıllara kadar devam etmiştir. 16. yüzyılda bilim öğretimi ve bilimsel eserlerin yazılışı dikkate değer biçimde artmıştır. 17. yüzyıl ortalarından itibaren de önemli ölçüde azalmıştır. 17. yüzyıl itibarıyla medrese programlarında tefsir, hadis ve…

Read More

Osmanlı mutfağı

Osmanlı mutfağı

Osmanlı mutfağı Osmanlı mutfağı başkent İstanbul’da ve bölgesel başkentlerde tüm halkın hoşuna giden, kültürlerin erime potasıyla oluşan ortak bir mutfaktır. Bu farklılıklarla dolu mutfak imparatorluğun belli bölgelerinden getirilen şeflerin İmparatorluk Sarayı’nın mutfaklarında farklı malzemeleri yaratması ve denemesi ile mükemmelleşti. Osmanlı Sarayı’nın mutfak kreasyonları Ramazan etkinlikleri sayesinde ve Paşa Yalılarında pişirilmesiyle nüfusun geri kalanına yayıldı. Bugün, Osmanlı mutfağı Türkiye’de, Balkanlar’da ve Orta Doğu’da yaşar, “bir zamanlar Osmanlı yaşam tarzında olan ortak vârisler ve onların mutfakları bu gerçeğin delilleridir”. Yerel çeşitlere ve bunların arasında karşılıklı alışveriş ve zenginleştirmeye dayalı olması dünyanın herhangi…

Read More

Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim

Osmanlı'da kızlı-erkekli eğitim

Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim Osmanlı İmparatorluğu’nda eğitim. İslam eğitim sisteminin temel kurumu olan medrese, Osmanlılar dönemininde de eğitimin temeli olmuş, Osmanlı İmparatorluğu’na uygun biçimsel gelişmeler göstermiştir. Medrese sıbyan mektebinden sonra orta, lise, yüksek okul ve üniversite eğitimi veren, İslami kimliği sebebiyle sadece müslümanların devam ettiği bir eğitim kurumu özelliğindedir. İmparatorluk sınırlarındaki Müslümanların eğitimi ulema adı verilen dindar zümre tarafından İslam dininin hükümlerine göre denetlenmekteydi. II. Mahmut dönemine kadar İslami teşkilatlanma yürütülmüştür. Bu dönemde batı tarzı kurumlar oluşturulmadan önce, memur yetiştirmek amacıyla Acemi Oğlanlar Ocağı ve Enderûn Mektebi; sivil halkın eğitimi amacıyla…

Read More

Osmanlı İmparatorluğu’nda haberleşme

Osmanlıda Menzil Teşkilatı

Osmanlı İmparatorluğu’nda haberleşme İslâm devletlerinde istihbarat ve posta işleri “Berîd” teşkilatına bağlıydı. Osmanlı’da menzil teşkilatına dönüşen bu örgüt ulak ya da tatar adı verilen memurlara sahipti. Çok geniş topraklara sahip olan Osmanlı Devleti’nde posta teşkilatı başlıca sorunlardan olmuştur. Mısır’dan getirtilen posta güvercinleri çözüm üretemeyince bir tatar haberleşme örgütü kurulmuştur. Tatarlarının görevi, devletle ordu arasındaki haberleşmeyi sağlamaktır. Bu teşkilat II. Mahmud döneminde (1574-1595) kaldırılarak yerine menzil teşkilatı kurulmuştur. I.Abdülhamit döneminde ise tatarlar bir disipline bağlanarak Tatarân ocağı oluşturulmuştur. Posta tatarlarıyla haberleşme 1840 yılına kadar sürmüş ve sivil postacılığa kadar Osmanlı’da haberleşmenin…

Read More

Osmanlı İmparatorluğu’nda ulaşım

Osmanlı, Galata Köprüsü

Osmanlı İmparatorluğu’nda ulaşım Osmanlı Devleti üç kıtaya yayılan topraklarında ulaşım ve haberleşmeye azami önemi vermek zorundaydı. İmparatorluk topraklarının güneyi çöller, merkezi dağlar, batısı ve doğusu da düşman saldırılar ile tehdit edilmekteydi. Çevresindeki devletlere nazaran coğrafyası ulaşım ve haberleşme açısından en zor devlet Osmanlı idi. Bu geniş coğrafyada ulaşım hizmetlerinin aksamaması için lonca teşkilatı ve kati kurallar oluşturulmuştu. Makineleşmeye kadar imparatorluk topraklarındaki ulaşım ve haberleşme devletin sakındığı bir konu idi. demiryolu ve telgraf ile coğrafi koşullar bir nebze hafifletilmiş ve merkezi idare güçlenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda ulaşım Ulaşım aracı sanayi emperyalizmine kadar…

Read More

Osmanlı’da diplomasi ve uluslararası ilişkiler

Osmanlı Pazar Yeri

Osmanlı’da diplomasi ve uluslararası ilişkiler Osmanlı İmparatorluğu’nun dış ilişkileri, ya da diplomasisi, Osmanlı Devleti’nin diğer devletlerle olan ilişkilerini ifade eder. Osmanlı’nın uluslararası ilişkileri kuruluşundan itibaren yoğun bir çaba gerektirmiştir. Türk egemenlik sahasının bir uç beyliği olarak yabancı unsurlarla sürekli irtibat halindedir. Klasik dönemde üç kıtaya yayılmış bir devlet olarak dış ilişkilerinde gelişme gösterme mecburiyeti görülmüştür. Osmanlı İmparatorluğu demografisi Osmanlı Devleti’nin 600 yıllık varlığının çoğunda toplam vatandaş sayısı kesin verilere dayanmamıştır. 1881’deki sayıma kadar nüfus bilgileri vergi mükelleflerinin genel nüfusa oranlanmasıyla belirlenmekteydi. Vergiden hariç bir yöntem de hanelerin sayılmasıydı. Her evde…

Read More

Osmanlı toplum yapısı

Osmanlı toplumu, Yöneten ve yönetilen ayrımı

Osmanlı toplum yapısı Osmanlı toplumu, Osmanlı İmparatorluğu bünyesinde yaşamış halkların bütününü ifade eder. Toplum, müslüman ve müslüman olmayan “millet”lerden oluşuyordu. Gayri müslimler ayrıca “cizye” vergisi ödemek dışında toplumdan bir ayrıma tabi değildi. Müslüman toplumun yaşantısı şeriat ile şekillenirken farklı milletlerin din ve örflerine göre mahalli yaşam tarzlarını koruma imkanı vardı. Toplumu yönetenler ve yönetilenler olarak, art zamanlı şekilde, iki sınıfa ayırmak mümkündür. Sınıflar arası geçiş yasak değildir, ancak sınırlı tutulmuştur. Osmanlılık, 1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı’ndan itibaren Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi görüşü olan Osmanlıcılıkta; Türk, Yunan, Ermeni, Bulgar, Macar, Bosnalı, Arap,…

Read More