Osmanlı İmparatorluğu gerileme dönemi

Patrona Halil İsyanı

Osmanlı İmparatorluğu gerileme dönemi Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi, Osmanlı tarihinde Karlofça Antlaşması’ndan (1699) başlayarak, Yaş Antlaşmasına kadar (1792) geçen süreye denir. Sebepleri Osmanlı İmparatorluğu’nun gerileme nedenleri birkaç gruba ayrılabilir: Merkezi Yönetimin Bozulması Osmanlı merkezi yönetiminin bozulmasında; Şehzadelerin sancaklara gönderilmemesinden dolayı, devlet işlerinde yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmadan devletin başına geçmelerinde rolü vardır. Padişahların tecrübesizliğinden yararlanan saray kadınlarının ve ağalarının devlet yönetiminde etkili olmaları. Küçük yaşta tahta çıkmaları (IV. Mehmed 6 yaşında tahta çıkmıştır). Önemli makamların liyakata bakılmadan rüşvet ve iltimas yoluyla dağıtılması gibi nedenler etkili olmuştur. Devlet yönetiminde otoritenin…

Read More

Lale Devri

Lale Devri

Lale Devri Lâle Devri, (Osmanlı Türkçesi: لاله دورى) Osmanlı Devleti’nde, 1718 yılında Avusturya ile imzalanan Pasarofça Antlaşması ile başlayıp, 1730 yılındaki Patrona Halil İsyanı ile sona eren dönemdir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. İsimlendirme Lale Devri, “Zevk ve sefâ” devri olarak bilinir. Adını, O dönemde İstanbul’da yetiştirilen ve zamanla ünü Dünya’ya yayılan lale çiçeklerinden alması, çok sonradan olmuştur. Bu dönem Osmanlı İmparatorluğunun hiçbir devrinde Lale Devri olarak anılmamıştır. Yahya Kemal samimi arkadaşı Ahmet Refik Altınay ile bir sohbeti sırasında, III. Ahmed’in Veziri Azamı Nevşehirli Damat…

Read More

22 II. Mustafa (1695 – 1703)

Padişah II. Mustafa (1695 – 1703)

22. II. Mustafa (1695 – 1703) II. Mustafa (Osmanlı Türkçesi: مصطفى ثانى Muṣṭafā-yi sānī; d. 6 Şubat 1664, İstanbul – ö. 29 Aralık 1703), lâkabı Gazi, Divan Edebiyatı’ndaki adı İkbâlî; 22. Osmanlı padişahı ve 101. İslam halifesidir. Babası Sultan IV. Mehmed, annesi Emetullah Râbi’a Gülnûş Sultan’dır. Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Osmanlı padişahları arasında sefere çıkan son padişahtır. Avusturya seferleri II. Mustafa döneminde Avusturya üzerine Sultan’ın katıldığı üç büyük sefer düzenlenmiştir. Tahta geçtiği zaman Osmanlı Devleti, Avusturya ile karada ve Venedik’le deniz ve karada savaşa devam etmekteydi. Tahta geçtiğinin üçüncü…

Read More

23 III. Ahmed (1703 – 1730)

Padişah III. Ahmed (1703 – 1730)

III. Ahmed (1703 – 1730) III. Ahmed divan edebiyatındaki mahlasıyla Necib (30 Aralık 1673, Dobriç – 1 Temmuz 1736, İstanbul), 23. Osmanlı padişahı, 102. İslam halifesi ve Lale Devri padişahıdır. Babası Sultan IV. Mehmed, annesi Emetullah Râbia Gülnûş Sultan’dır. Sultan II. Mustafa’nın öz kardeşi olan Sultan III. Ahmed, iyi bir tahsil ve terbiye görmüş, ünlü hocalardan dersler almıştı. Sultan III. Ahmed, ağabeyi Sultan II. Mustafa’nın tahttan indirilmesi üzerine 22 Ağustos 1703 tarihinde 30 yaşında iken Edirne’de tahta geçti. Osmanlı Devleti açısından önemli bir yere sahip olan Lale Devri boyunca padişahlık…

Read More

24 I. Mahmud (1730 – 1754)

Padişah I. Mahmud (1730 – 1754)

24. I. Mahmud (1730 – 1754) I. Mahmud, divan edebiyatında kullandığı mahlasıyla Sebkati (d. 2 Ağustos 1696, Edirne – ö. 13 Aralık 1754, İstanbul), 24. Osmanlı padişahı ve 103. İslam halifesidir. 1696’da Edirne Sarayı’nda dünyaya geldi. II. Mustafa’nın oğlu ve III. Ahmet’in yeğenidir. İlk yılları Okul çağına geldiği zaman babasının hocası Şeyhülislam Feyzullah Efendi’den dersler aldı. Şehzadeliğinde yüksek fen ve din ilimlerini öğrenerek yetişti. Babasının tahttan indirilmesinden sonra padişah olan amcası III. Ahmed, şehzade Mahmut’un yetiştirilmesine itina gösterdi. Nihayet III. Ahmed’in Patrona Halil İsyanı’yla saltanattan indirilmesi üzerine, 30 Eylül 1730’da…

Read More

25 III. Osman (1754 – 1757)

Padişah, III. Osman

25. III. Osman (1754 – 1757) III. Osman (Osmanlı Türkçesi : Osmân-ı Salis ) (d. 2 Ocak 1699 – ö. 30 Ekim 1757), 25. Osmanlı padişahı ve 104. İslam halifesidir. II. Mustafa ‘nın (1664-1703) oğlu ve I. Mahmud ‘un (1730-1754) kardeşidir. Annesi kökeni bilinmeyen Şehsuvar Sultan’dır. Hükümdarlık dönemi 1754-1757 yılları arasıdır. Tahta Çıkışı ve Saltanatı Dönemindeki Olaylar (1754-1757) Tahta Çıkışı III. Osman babası tahtan indirildiğinde 14 yaşındaydı. Babası ölene kadar İstanbul’da kalmaya devam eden III. Osman babasının ölümünden sonra Edirne’ye getirildi ve 17. yüzyıldan itibaren uygulanan Ekber ve Erşed sistemi…

Read More

26 III. Mustafa (1757 – 1774)

III. Mustafa (1757 – 1774)

26. III. Mustafa (1757 – 1774) III. Mustafa (28 Ocak 1717 – 21 Ocak 1774) arasında yaşamış ve 1757-1774 yılları arasında 26. Osmanlı padişahı ve 105. İslam halifesi ünvanlarıyla toplam 17 yıl boyunca saltanat sürmüştür. Babası Sultan III. Ahmed, annesi Emine Mihrişah Kadın’dır. Tahta Çıkışı ve Saltanatı Kafes Hayatı ve Tahta Çıkışı III. Mustafa tahta çıktığı yıl olan 1757 yılına kadar 27 yıl kafes hayatı yaşamıştır. Amcasının oğlu III.Osman’ın ölümü üzerine 1757’de tahta geçtiğinde 40 yaşındaydı. Mali Durum ve Osmanlı Toprakları İçindeki Sorunlar III. Mustafa kalitesiz fakat ucuz Avrupa mallarının…

Read More

27 I. Abdülhamid (1774 – 1789)

Padişah I. Abdülhamid

27. I. Abdülhamid (1774 – 1789) I. Abdülhamid (Osmanlı Türkçesi: عبد الحميد اول Abdü’l-Ḥamīd-i evvel) (20 Mart 1725 – 7 Nisan 1789), 27. Osmanlı padişahı ve 106. İslam halifesidir. III. Ahmet’in oğlu ve III. Mustafa’nın kardeşidir. Sultan I. Abdülhamid, siyasî ve askerî ıslahatlara girişti. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bilinen okulu kurup Yeniçeri Ocağı’na ve donanmaya yeni bir çehre kazandırmaya çalıştı. Yeniçerilerin sayımını yaptırdı ve gereksiz yere fazla para alanları tespit ettirdi. Bu faaliyetleri yürüten Sadrazam Halil Hamit Paşa, menfaati bozulanlar tarafından padişaha şikâyet edildi. Sultan Abdülhamid’i devirerek onun yerine…

Read More